آرشیو برای ‘یاد داشت ها و بر داشت ها’

فروید خود را قهرمان نامید باور من بر همین است که ایشان یک قهرمان تکرار نشدنی هستند فروید در اخرین روزهای عمر خویش میگوید من هرگز کار را برای انها اسان نخواهم کرد و اینکه همین الان من از سردر گمی انها لذت می برم فروید به چه چیزی دست یافته بود که نگفت ؟ یا فکر می کرد اینده گان یافته های اورا نمی پذیرند ؟ با تمام انتقاد […]

حامیان