آرشیو برای ‘نظریه پردازان روانشناسی شخصیت’

آلپورت چھره مھمى در بسط مفھوم سلامت روان به حساب میاید وى روا نشناس معروفى است كه بطور گسترده در مورد تعداد زیادى از حوز ه ھاى شخصیت از قبیل خویشتن، انگیزش، ارزش ھا وشخصیت سالم مطلب نوشته است آلپورت به دلیل مطالعات گسترده اش در مورد شخصیت، لقب پدر روا نشناسى شخصیت را به خود اختصاص داده است او اولین روا نشناسى است كه گفت: روانشناس نباید صرفا به […]

روان شناسي مثبت از مارتین سلیگمن، به عنوان پدر روانشناسی مثبت نگر نام برده می‌شود. او معتقد بود افسردگی، بیش از آنچه که باید،‌ فراگیر شده و به همین دلیل، مطالعات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داد. او بر این باور است که خوش بینی را هم می‌توان آموخت. همانگونه که بدبین بودن هم آموخته می‌شود. از میان انبوه عواملی که می‌توانند خوش بینی و بدبینی را شکل دهند، […]

   زندگینامه آلبرت بندورا در ۴ دسامبر ۱۹۲۵ در منطقهٔ زیبا ولی کوهستانی و سرد شمال آلبرتا، کانادا به دنیا آمد. مثل بسیاری از کودکانی که در روستاهای کوچک به دنیا می‌آیند، بندورا، از ابتدائی تا دبیرستان به یک مدرسه رفت. اما به خاطر کمبود معلم و منابع مختلف، از بندورا و دیگر دانش آموزان خواسته می‌شد که به خودشان درس دهند. بعد از دیپلم و در تابستان، بندورا در […]

حامیان